remove סל הקניות שלך

האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב.

אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם.

פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

כתובת:

בלוני יו אס איי בע"מ

מתחם פרדס, מחסן מס' 20, בית גמליאל .7688000

נסיעה עם Waze אל בלוני יו אס איי:

כתובת למכתבים:

ת.ד 3399 בת ים, מיקוד: 5913301

טלפון משרד 08-9150990

נייד משרד: 052-6365515

דוא"ל:

office@usa-balloons.com

תקנון שימוש באתר בלוני USA

מבוא אתר בשדלגשדלחכלח גיהעלחגדח יחהנ גלחדיחכ יהגכ יהגכיהיחגכ יחגכ הוגכד יהגדנ היחגדנ היחגדנ דנ היחגדנ היחגדנ הוגדנהגיחד הישוןדניחגדנ הגשדנ השוןד הכיחנגדה יחוגדנ היחשדנבןדשנ היגנדוןכ שדונהגדן השגנהשוןדנ ביחשדנהוןשדנ הגידנה שוןד בנשנהגש הגיחנהוןגשנהטישדנהגש וגנהשגו